When Naruto and Sasuke got distracted (kiobe) [Game: Naruto – Eternal tsukuyomi]